Дванадесети Национален конгрес по хематология (антекта)

   

  Уважаеми Дами и Господа,

  От името на Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ) и лично от името на проф. д-р Бранимир Спасов имам удоволствието да Ви предоставя информация за ДВАНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХЕМАТОЛОГИЯ, който ще се проведе в изцяло присъствен формат в периода 05 - 08 октомври 2023 г. в конферентен център, хотел "Kings` Valley", гр. Казанлък.

  Във връзка с очаквания голям интерес на лекари от цяла България, Конгресът ще се проведе в централно разположен хотел, разполагащ с оформена бизнес част и с подходяща за мащабите на събитието конферентна база.

   

  1. Организатор:

  BMSH (logo)

  БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ (БМСХ)

   

  Организационен комитет:
  проф. д-р Бранимир Спасов, дм - Председател на УС на БМСХ и на Организационния комитет

  проф. д-р Маргарита Генова, дм

  проф. д-р Веселина Горанова, дм 

  проф. д-р Илина Мичева, дм 

  доц. д-р Емил Спасов, дм

  доц. д-р Иванка Ненова, дм

   

   

  доц. д-р Мая Йорданова, дм  

  д-р Александър Йорданов

  д-р Гергана Цветкова

  д-р Доротея Тодориева

  д-р Камелия Милчева

  Научен комитет:
   

  проф. д-р Георги Балаценко, дм

  проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм

  проф. д-р Лиана Герчева, дм

   

   

  2. Важни дати:

  Ранна регистрация фирми спонсори

  до 30 юни 2023 г.

  Ранна регистрация на делегати

  до 30 юни 2023 г.

  Изпращане на теми и резюмета за участие в Научната програма (на орални доклади и на електронни постери) чрез попълване на електронен формуляр от бутон Формуляр резюме

  до 30 юни 2023 г.

  Късна регистрация на делегати

  от 01 юли до 21 септември 2023 г.

  Официално откриване на събитието

  05 октомври 2023 г.

  Официално закриване

  07 октомври 2023 г.

   

  3. Официални езици на Конгреса:

  • Български език

  • Английски език

  В периода на Конгреса не е предвиден симултанен превод

   

  4. Основни теми:

  • Остри левкемии;
  • Хронични левкемии;
  • Миелопролиферативни неоплазии;
  • Лимфоми;
  • Плазмоцитни неоплазии;
  • Доброкачествени заболявания на кръвта;
  • Лабораторна хематология;
  • Хемопоеза. Стволови клетки. Микросреда;
  • Експериментална хематология;
  • Лекарствена резистентност. Нови терапевтични агенти и режими;
  • Трансфузионна хематология;
  • Инфекциозни усложнения на хематологични заболявания;
  • Трансплантация на хемопоетични стволови клетки;
  • Качество на живот. Психологична подкрепа на пациентите;
  • Други.

   

  5. Акредитация:

  Всеки участник в ДВАНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХЕМАТОЛОГИЯ ще получи сертификат за участие в събитието с фиксирани кредитни точки от БЛС за участници или лектори. Кредитните точки, които ще получи всеки един участник се определят от БЛС  в съотвествие с научната програма на форума.

   

  6. Заявки за регистрация могат да се правят чрез:

  Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

  Регистрацията на участниците на място в хотел Kings` Valley за получаване на всички материали и хотелско настаняване ще започне в 16:00 ч. на 05 октомври 2023 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

  Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на събитието:

  •         Регистрация на участниците;
  •         Настаняване;
  •         Предоставяне на материали за събитието;
  •         Предоставяне на информация за удостоверенията от БЛС за участие;
  •         Обща информация и координация.

   

  7. Плащане

  Банкова сметка за плащане на суми в лева:
  ВАСТЕЛС- България ЕООД
  Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

  Плащания в брой, с кредитна или дебитна карта, не се приемат в офиса на ВАСТЕЛС. При желание за плащане в брой може да се ползват доставчици на платежни услуги (EasyPay, FastPay и др.)

  Забележки относно заплащане и анулация:
  Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.
  При заявка за анулации на хотелско настаняване и / или такса регистрация до 30 юни 2023 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 01 юли 2023 г. – суми не се възстановяват.
  При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

  Уважаеми Дами и Господа,

  При интерес за участие със спонсорски пакет в Дванадесети Национален конгрес по хематология е необходимо да заявите писмено желанието си на мейла на ВАСТЕЛС – България ЕООД – events@wasteels.bg, след което ще Ви бъде предоставена цялостна информация и указания за всички детайли и условия, касаещи участието на Вашата фирма и на фирмените представители за периода на събитието.

   

   

  ЕЛЕКТРОННИ ПОСТЕРИ

   

  Доброкачествени заболявания на кръвта

  1. Случай на Анти-Е автоимунна хемолитична анемия с левкоцитоза

   

  1. Придобита хемофилия – анализ на пациентите от СБАЛХЗ за периода 2012 – 2023

   

  1. Sustained remission of-treatment (SROT) – новата цел в терапевтичния алгоритъм на пациентите с имунна тромбоцитопения

   

  1. Фертилитет и бременност при таласемия майор – анализ на резултатите при лекуваните в СБАЛХЗ София пациенти за периода 2013 – 2022 г.

   

  Инфекциозни усложнения на хематологични заболявания

  5. Профилактика на индуцираната от химиотерапия неутропения с пегирилирани G-CSF при болни с малигнени лимфоми – нови данни от продължително наблюдение

   

  Лабораторна хематология

  1. Мутации в BCR:ABL1 при пациенти с хронична миелоидна левкемия и резистентност към таргетното лечение

   

  1. Оценка на молекулярния отговор чрез дигитална полимеразно-верижна реакция (PCR) в съпоставка с резултатите от количествена PCR в реално време при пациенти с хронична миелоидна левкемия

   

  1. Т-клетъчна клоналност – флоуцитометрично определяне

   

  Лимфоми

  9. Клиничен случай на студова аглутининова болест

   

  10. Съчетание на миелопролиферативни и лимфопролиферативни заболявания – демонстрации на случаи и обзор на литературата

   

  11. Случай на пациентка с Лимфоплазмоцитен лимфом IgA kappa

   

  12. Ефективност на терапията с BTK-инхибитор при пациент с макроглобулинемия на Waldenström с тежки прояви на хипервискозитет

   

  13. Случай на пациент с неходжкинов лимфом – периферен Т-клетъчен с дълга еволюция и втори рецидив с ангажиране на сърце и перикард

   

  Миелопролиферативни неоплазии

  14. Рядък случай с 8p11 миелопролиферативен синдром и t(8;9)(p11;q33): диагностично и терапевтично предизвикателство

   

  15. Рядък диагностичен случай на мултиплен миелом при пациент с полицитемия вера

   

  16. Пациент с едновременно диагностициране на миелопролиферативна и лимфопролиферативна неоплазии

   

  Остри левкемии

  17. Случай с остра миелоидна левкемия и нова хромозомна транслокация t(6;22)(q23;q13)

   

  18. Дубликация на дългото рамо на хромозома 21 dup(21)(q22q22) и скачаща транслокация на RUNX1 онкогена при случай с миелодиспластичен синдром

   

  19. Случай с изолирана тризомия на хромозома 19 при случай с миелодиспластичен синдром

   

  20. Случай с миелодиспластичен синдром и t(2;14)(p12;q31)

   

  21. Случай на миелодиспластичен синдром с изолирана тризомия на хромозома 21

   

  22. Опитът на СБАЛХЗ в лечението на случаи на FLT3(+) остра миелоидна левкемия с Midostaurin и Gilteritinib

   

  23. Диагностични и прогностични генетични маркери при остри миелоидни левкемии

   

  24. Скоростно развитие на остра миелоидна левкемия при дете, след приложена Т-клетъчна имунотерапия с химерен CD19 антигенен рецептор за остра в-клетъчна лимфобластна левкемия

   

  25. Два случая с миелодиспластичен синдром и комплексен кариотип с транслокация t(X;3)

   

  26. Сравнителен анализ на резултатите от проведените алогенни трансплантации на столови клетки в СБАЛХЗ за периода 2014-2017 и 2018-2021 г. с индикация остра лимфобластна левкемия

   

  Плазмоцитни неоплазии

  27. Случай на t(11,14) положителна плазмоклетъчна левкемия при пациент с високорисков миелодиспластичен синдром с тризомия 8

   

  28. Екстрамедуларно засяганe при мултиплен миелом - клиничен случай

   

  29. Dickkopf-1 (DKK-1) и склеростин – инхибитори на остеобластната функция при миеломната костна болест

   

  Трансплантация на хемопоетични стволови клетки

  30. Алгоритъм за наблюдение и поддържаща терапия на пациенти с мултиплен миелом след АСКТ

   

  31. ЕVI1 свръхекспресия при пациенти с остра миелоидна левкемия – прогностично значение и мястото на алогенната трансплатация на хемопоетични стволови клетки

   

  Трансфузионна хематология

  32. АВО и RH кръвногрупови системи: защо, какво и как – ретроспективен едноцентров анализ

   

  33. Автоимунна хемолитична анемия, асоциирана с COVID 19

   

  Хронични левкемии

  34. Пациенти с хронична миелоидна левкемия - фертилитет при лечение с ТКИ

   

  35. Чиста еритробластна аплазия асоциирана с хронична лимфоцитна левкемия

   

  36. Опитът на СБАЛХЗ в лечението на новодиагностицирани пациенти с хронична лимфоцитна левкемия с BTK - инхибитори като монотерапия

   

  37. Клиничен случай на Хронична лимфоцитна левкемия с продукция на лековерижен парапротеин

   

  38. RB1 гена като прогностичен фактор при нелекувани пациенти с В-хронична лимфоцитна левкемия

   

  Други

  39. Успешно съхранение на фертилитета при пациентки със злокачествени хемопатии и апластична анемия

   

  ЛИЧНИ ДАННИ

  На Английски език
  На Английски език
  На Английски език
  На Английски език
  (Фактура се издава на фирмата или на лицето, извършило плащането.)
  ТАКСА УЧАСТИЕ Ранна такса до
  30 юни 2023 г.
  Междинна такса –
  от 01 юли до
  21 септември 2023 г.
  Късна такса –
  от 22 септември
  2023 г. и на място
  Член БМСХ 110 лева 200 лева 220 лева
  Нечлен БМСХ 630 лева 680 лева 740 лева
  Медицински специалист, член на БМСХ (медицински сестри, лаборанти) 60 лева 90 лева 110 лева
  Студент/Специализант 60 лева неприложимо
  Моля прикачете документа, формулярът няма да бъде изпратен без прикачен файл.
  One file only.
  10 MB limit.
  Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.
  Таксата участие включва:

  • Участие в научни сесии и съпътстващите ги кафе паузи;
  • Достъп до изложбените площи с щандове на фирми спонсори;
  • Пълен комплект материали за събитието;
  • Електронен сертификат за участие (с кредитни точки от БЛС/БАПЗГ).
  • Участие във Вечеря "Добре дошли" на 05 октомври;
  • Участие в обяди на блок маса на 06 и на 07 октомври;
  • Участие във вечери на блок маса на 06 и на 07 октомври.
  *Таксите участие за членове на БМСХ се прилагат за делегати с редовно членско към БМСХ най-малко три последователни години и заплатен членски внос за 2021, 2022 и 2023 г.;
  * Специализантите и студентите е задължително да предоставят документ, удостоверяващ техния статут;

  * Посочените цени на регистрационни такси за участие са крайни с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС.
  ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ Цена за
  единично настаняване в супериорна стая на
  човек/ нощ
  Цена за
  двойно настаняване в
  супериорна стая
  на човек / нощ
  *Редовен член на БМСХ – лекари, медицински и немедицински специалисти
  *Редовен член на БМСХ – специализанти
  90 лева/човек/нощ Безплатно
  (при изрично посочване на второто лице в стаята)
  Делегати, нечленове на БМСХ 220 лева/човек/нощ 130 лева/човек/нощ
  (при изрично посочване на второто лице в стаята)
      • Цената включва: една нощувка със закуска на бюфет, външен паркинг до изчерпване на наличността, интернет, туристическа такса и ДДС;
      • Посочените цени са крайни с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС.
      * За редовни членове на БМСХ се считат делегати, заплатили членския си внос към БМСХ за 2021, 2022 и 2023 г. или специализанти, без значение периода на редовно членство.
  - При липса на специални изисквания за храненето, изберете стандартно меню.
  - При хранителни изисквания или проблеми, моля изберете специална диета и дайте допълнителни насоки.

  ЗАПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ

  • Потвърждение на Вашата заявка за участие и хотелско настаняване ще получите до 5 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай, че не получите потвърждение до 5 работни дни, че е приета и обработена Вашата заявка, моля да се свържете с фирмата организатор на Конгреса на телефон: 02 931 11 17 или мобилен телефон: 0884 282 006 – Валентина Игнатова.
  • При заявка на анулации до 30 юни 2023 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При желание за частични или пълни анулации от 01 юли 2023 г. - суми не се възстановяват. При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

  Уважаеми Дами и Господа,

  срокът за изпращане на резюмета на орални доклади и на електронни постери приключи на 30 юни.

  На всички изпратени в срок резюмета са изпратени мейли за потвърждение за получаване (на посочения в попълнените формуляри e-mail на автора на резюмето). 

  До всички автори, заявили участие с орални презентации и/или електронни постери, са изпратени индивидуални мейли с информация за тяхното участие в Научната програма и инструкции за структуриране на електронните постери. 

   

  Резервираните позиции са оцветени в червен цвят.

  Хотелска база, хотел "Kings` Valley", гр. Казанлък